Stručna literatura : Istorija

ISTORIJA FOLKLOR I ETNOLOGIJA ISLAMIZIRANIH MAKEDONACA

ISTORIJA FOLKLOR I ETNOLOGIJA ISLAMIZIRANIH MAKEDONACA
Autor:
Cena: 5000.00 din.

Šifra: 06961

+ Dodaj u korpu
Za direktnu narudžbinu (bez ubacivanja u korpu) pozovite 065 303 18 18 ili 064 365 60 07
ili nam pišite na marija1804@gmail.com
IST 7
ISTORIJA FOLKLOR I ETNOLOGIJA ISLAMIZIRANIH MAKEDONACA , grupa autora Skoplje /Skopje 1987 ,
Историја фолклор и етнологија на исламизираните Македонци ;
Историја

Стојче Дојчиновски: „Преродбеничката улога на Културно научните манифестации на Македонците муслимани во будењето на национал ната свест кај исламизираните Македонци
Д-р Александар Стојановски: „По прашањето за потеклото на името „Торбеш“ и за неговото првично споменување во пишуваните извори`
Д-р Александар Матковски: „Отпорот против исламизацијата`
Д-р Глигор Тодроовски: Верскиот фактор како основна детерминанта во определувањето на националноста кај исламизираните Македонци`
Д-р Стојан Киселиновски: „Лозанскиот мировен договор и статусот на исламизираните Македонци во Егејскиот дел на Македонија`
Нијази Лиманоски: ,,Денационализаторската политика на италијанскиот окупатор и албанските квислинзи во Западна Македонија во времето на окупацијата 1941-1944 година`
Горги Малковски: ,,Македонците муслимани од Велес и велешко во народно ослободителната војна и социјалистичката револуција`
Мишо Китановски: Македонците муслимани во Пиринска Македонија
Нијази Лиманоски:,, Општествено историските аспекти и околности за развој на националната свест и националната определба на Македонците муслимани`

Фолклор и етнологија

Д-р Симо Младеновски: `Детските народни песни кај исламизираните Македонци`
Пане Емшов и Киро Андонов: ,,Народните песни кај Македонците муслимани во Тиквешко`
Д-р Александра Попвасилева: ,, Приказничката традиција кај Македонците муслимани во Струшко`
Лазар Манчевски: „Основни белези и суштествени карактеристики во песната „Еј возот брза` -
Илија Филиповски: „Говорот на Македонците муслимани во селото Бачиште, Кичевско`
Уран Таировски: Словенската макро и микро топонимија во Долна Дебарска Жупа`

Садик Идризи: Горанските загатки како вид на забава и одраз на духовното богатство на оваа население`
Нијази Лиманоски: ..Кумството и побратимството кај Македонците муслимани во Западна Македонија`
Џеват Гулиоски: Засакувањето како чин што и претходи на свршу- Бачката кај Македонците муслимани во регионот на Голема Река. Дебарско`
Адем Тафилоски: Гатански, брзозборки и поговорки кај Македонците муслимани од Струшки Дримкол со лабунишко наречје
Абдула Оџески: .Некои верски празници и обичаи кај Македонците муслимани во Долно реканскиот регион во Западна Македонија`
Западна Македонија` Нијази Лиманоски: „Традициите во празнувањето на Божик, Василица, Водици, Благоец и Ѓурѓовден кај Гораните`
Петко Домазетовски: ,,Свадба, свадбените обичаи и песни кај Ма-кедонците муслимани од населбите во струшка општина: Јабланица, Боровец, Лабуниште, Подгорци, и Октиси`
Џеват Ѓулиоски: ,,Свршувачката како обичаен закон на духовната култура кај Македонците муслимани од селата Горно и Долно Косоврасти, Дебарско, некогаш и сега`
Селим Мерсимоски и Ѓорѓи Илиевски: „,,Свадбените обичаи во селото Броштица и Долна Дебарска Жупа`
Неџат и Кенан Мимидиноски:,,Свадбените обичаи на Македонците муслимани во селата Голем Папрадник и Мал Папрадник во Долна Дебарска Жупа`
Петко Домазетовски: Благословите и клеветите кај Македонските муслимани од дримколската фолклорна оаза`
Џеват Гулиоски: ,,Погребните обичаи кај Македонците муслимани во селата Горно и Долно Косоврасти, Дебарско` -

mek povez, format 16,5 x 24 cm , makedonski jezik, ilustrovano, 402 strane , posveta na naslovnoj strani